Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Hýľov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 283 vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy do termínu 14.11.2019.

 

Viac informácií:

Vyhľadávanie