Vážení spoluobčania,

 

Radi by sme Vás informovali o povinnosti v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti §19 ods. 9, podľa ktorého je najneskôr do 31.októbra 2019 vlastník psa povinný zabezpečiť označenie psa čipom. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, zmysle §48 ods.1 zákona, je od apríla 2020 možné uložiť vlastníkovi psa pokutu vo výške 50 eur.

Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát. Je však potrebné súkromnému veterinárnemu lekárovi predložiť potvrdenie vydané Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v prípade, že sa vlastník nachádza v hmotnej núdzi alebo potvrdenie vydané Sociálnou poisťovňou, že je vlastník poberateľom minimálneho dôchodku.

Vyhľadávanie