OZNÁMENIE

 

o začatí vodoprávneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou:

 


Vyhľadávanie