Na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 040 01 Košice, ako obec dotknutá podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

informujeme verejnosť

 

a oznamujeme zmenu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“, do ktorého možno nahliadnuť aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelenej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.

Viac informácií:

V Hýľove, 11.2.2020

Bc. Júlia Kočíková, starostka obce