Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19.

Počas krízového režimu do 31.3.2020 platí nasledovné:

 

1. Žiadame klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.
2. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa. Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.
3. Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.
4. Všetky žiadosti o dávky ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.
5. Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.
6. Rušia sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie a skupinové aktivity.
7. Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.

PhDr. Pavol Mutafov
riaditeľ ÚPSVaR Košice

Vyhľadávanie