Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HÝĽOV

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce

v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 13/2020 zo dňa 16.06.2020, ktorá sa bude konať dňa 28.07.2020 o 18:00 hod.

Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Hýľov na kratší pracovný čas, to jest 0,2 úväzku (7,5 hodiny týždenne). Funkčné obdobie od 01.09.2020 do 31.08.2026.

 

Viac informácií:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov

Vyhľadávanie