Zverejňujeme na pripomienkovanie:

 

a) Návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov

 

b) Návrh VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

 

c) Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov

 

Vyhľadávanie