2021-03-29-upozornenie-pre-majitelov-psov

Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV s účinnosťou od 20. marca 2021.

Od 1.3.2021 nastáva výmena spojov do Zlatej Idky – o 18:50 nepôjde (spoj č. 23) a o 20:00 pôjde (spoj č. 29). Uvedenou zmenou dôjde k rovnomernejšiemu rozdeleniu spojov.

 

 U P O Z O R N E N I E

  Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

  Okliesnenia a odstránenia stromov

  v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

 

Viac informácií:

Na základe rozhodnutia krízového štábu ÚKSK Košice, z dôvodu výrazného poklesu cestujúcich od pondelka 25.1.2021 až do odvolania budú spoje prímestskej dopravy Eurobus, a.s. premávať  podľa mimoriadneho cestovného poriadku:

Vyhľadávanie