Zoznam preventívnych opatrení:

 

  • zavedenie hraničných kontrol a zachovanie len veľkých hraničných priechodov
  • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
  • zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania
  • povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia
  • na územie Slovenska budú môcť vstúpiť iba osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, prípadne držitelia slovenského pasu
  • zatvorenie škôl a školských zariadení
  • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
  • cez víkend budú zatvorené obchodné centrá. Otvorené v nich môžu zostať iba potraviny, drogérie a lekárne
  • zatvorené budú bary, diskotéky, lyžiarske strediská, detské kútiky, či wellness centrá a aquaparky
  • vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime

2020-03-10-opatrenia-ochrana-lesov-pred-poziarmi

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné opatrenie:

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné opatrenia:

 

Upozorňujeme na zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s.

na linke 802431 Košice - Košice,Myslava - Vyšný Klátov - Hýľov - Zlatá Idka

s platnosťou od 1. 3. 2020:

 

 

(Zmena nastala u spojov č. 3 a 4, ktoré pôjdu o 15 minút skôr.)

Na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 040 01 Košice, ako obec dotknutá podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

informujeme verejnosť

 

a oznamujeme zmenu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“, do ktorého možno nahliadnuť aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelenej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.

Viac informácií:

V Hýľove, 11.2.2020

Bc. Júlia Kočíková, starostka obce

Firma KOSIT East, s. r. o. zverejnila zvozový kalendár na rok 2020:

OZNÁMENIE

 

o začatí vodoprávneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou:

 


 

Ponuka práce je pre maloobchodnú predajňu Fresh Plus, adresa prevádzky: Myslavská 196, Košice.

V prípade záujmu, prosím, poslať životopis na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Náhľad plagátu:

Vyhľadávanie