2019-11-07-lekarska-pohotovost

Vážení spoluobčania,

 

Radi by sme Vás informovali o povinnosti v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti §19 ods. 9, podľa ktorého je najneskôr do 31.októbra 2019 vlastník psa povinný zabezpečiť označenie psa čipom. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, zmysle §48 ods.1 zákona, je od apríla 2020 možné uložiť vlastníkovi psa pokutu vo výške 50 eur.

Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát. Je však potrebné súkromnému veterinárnemu lekárovi predložiť potvrdenie vydané Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v prípade, že sa vlastník nachádza v hmotnej núdzi alebo potvrdenie vydané Sociálnou poisťovňou, že je vlastník poberateľom minimálneho dôchodku.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Hýľov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 283 vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy do termínu 14.11.2019.

 

Viac informácií:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADÉMIU OZBROJENÝCH   SÍL

GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

 

V akademickom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

  1. Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov),
  2. Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov),
  3. Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov),
  4. Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

 

Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.


Viac informácií:

 2019-09-25-africky-mor-osipanych

 

Viac informácií:

Zverejňujeme návrh VZN č. 3/2019 - Požiarny poriadok obce:
 

U P O Z O R N E N I E

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

 

Okliesnenia a odstránenia stromov

 

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

 

  Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

 

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov:

2019-05-28-africky-mor-osipanych

 

Viac informácií:

2019-05-10-ekasa

 

Podrobné informácie sú v tomto súbore:

Zverejňujeme VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku:

Vyhľadávanie