Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Dodatok č. 3 z 2. 1. 2020 k zmluve z 29. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Dohoda z 11. 2. 2020 - o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Zmluva z 11. 12. 2017 o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Energie2, a.s.
Zmluva z 22. 1. 2020 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb; osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zmluva z januára 2020 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Zmluva zo 6. 12. 2019 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; mesto Košice
Zmluva zo 6. 12. 2019 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Dohoda z 19. 12. 2019 - o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Zmluva z 15. 11. 2019 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915051, Disig, a.s.
Dodatok č. 7 zo 17. 12. 2019 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Dodatok č. 10 z 8. 12. 2019 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. Z0802AVK003 z 8. 1. 2008
Zmluva z 8. 12. 2019 o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-0980_SZ, KOSIT EAST, s.r.o.
Zmluva z 8. 12. 2019 o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC, KOSIT EAST, s.r.o.
Zmluva z 27. 11. 2019 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Zmluva z 25. 11. 2019 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2020
Zmluva z 3. 12. 2019 - o združení finančných prostriedkov, Zlatá Idka
Zmluva z 5. 11. 2019 - o zriadení vecného bremena, S. Hužvár
Dohoda z 25. 1. 2019 - o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest, ÚPSVaR Košice
Zmluva z 9. 10. 2019 - zmluva o dielo, Vypracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Hýľov, Zmeny a doplnky č. 2, ÚPN-O Hýľov, Ing. arch. Dušan Hudec, URBAN TRADE
Zmluva zo 7. 10. 2019 - mandátna zmluva č. 07/2019 o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie