Vyššie

Oznamy

Oznam zo 4. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v materskej škole
Oznam zo 4. 3. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam z 1. 3. 2020 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR
Oznam z 27. 2. 2020 - zmeny CP od 1. 3. 2020
Oznam z 26. 2. 2020 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
Oznam z 19. 2. 2020 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam z 11. 2. 2020 - o zmene strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Oznam z 10. 1. 2020 - potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody, 2020-2021, URSO
Oznam z 1. 1. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2020
Oznam z 27. 12. 2019 - o vydaní rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Oznam z 10. 12. 2019 - cestovný poriadok Košice - Zlatá Idka
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 9. 10. 2019
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 9. 9. 2019 z verejného vodovodu v budove obecného úradu
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 15. 5. 2019
Oznam z 19. 11. 2019 - ponuka práce: prevádzka Fresh Plus, Myslavská 196, Košice
Oznam z 19. 11. 2019 o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
Oznam z 8. 11. 2019 - prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov
Výzva zo 14. 10. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 10. 10. 2019 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam zo 4. 10. 2019 - Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie