Vyššie

Oznamy

Oznam z 11. 3. 2020 - opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Oznam zo 6. 3. 2020 - Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
Oznam zo 4. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v materskej škole
Oznam zo 4. 3. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam z 1. 3. 2020 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR
Oznam z 27. 2. 2020 - zmeny CP od 1. 3. 2020
Oznam z 26. 2. 2020 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
Oznam z 19. 2. 2020 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznam z 11. 2. 2020 - o zmene strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Oznam z 10. 1. 2020 - potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody, 2020-2021, URSO
Oznam z 1. 1. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2020
Oznam z 27. 12. 2019 - o vydaní rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Oznam z 10. 12. 2019 - cestovný poriadok Košice - Zlatá Idka
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 9. 10. 2019
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 9. 9. 2019 z verejného vodovodu v budove obecného úradu
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 15. 5. 2019
Oznam z 19. 11. 2019 - ponuka práce: prevádzka Fresh Plus, Myslavská 196, Košice
Oznam z 19. 11. 2019 o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie