Vyššie

Uznesenia, nariadenia

25. 9. 2020 - návrh VZN 1/2020 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Hýľov
10. 1. 2020 - dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o verejnom vodovode
11. 10. 2019 - VZN 3/2019 - Požiarny poriadok obce
16. 8. 2019 - VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
19. 12. 2017 - VZN 1/2017 o verejnom vodovode
27. 11. 2016 - návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
2. 11. 2015 - VZN č 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
20. 3. 2014 - VZN č. 1/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Hýľov
15. 12. 2013 - VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
27. 06. 2013 - VZN č. 4/2013 o určení školského obvodu
1. 5. 2013 - doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
16. 4. 2013 - VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
15. 12. 2012 - VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
15. 12. 2012 - VZN č. 2/2012, dodatok 1 - o stanovení ceny za dodávku pitnej vody a vodného na území obce Hýľov
1. 11. 2012 - VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
15. 2. 2011 - Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Hýľov
29. 1. 2011 - uznesenie OZ č. 4/2011: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Hýľove
7. 7. 2010 - VZN 2/2010 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie