Vyššie

Uznesenia, nariadenia

31. 8. 2021 - VZN Košického samosprávneho kraja 16/2021 o zriadení SOŠ techniky a služieb v Dobšinej
31. 8. 2021 - Návrh VZN xx/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
23. 4. 2021 - VZN Košického samosprávneho kraja 15/2021 o významných dňoch a župných dňoch KSK
9. 4. 2021 - VZN 1/2020 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Hýľov
17. 2. 2021 - dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
7. 12. 2020 - dodatok č. 1 k VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
4. 12. 2020 - VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
4. 12. 2020 - VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
10. 1. 2020 - dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o verejnom vodovode
11. 10. 2019 - VZN 3/2019 - Požiarny poriadok obce
16. 8. 2019 - VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
19. 12. 2017 - VZN 1/2017 o verejnom vodovode
27. 11. 2016 - návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
2. 11. 2015 - VZN č 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
20. 3. 2014 - VZN č. 1/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Hýľov
15. 12. 2013 - VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
27. 06. 2013 - VZN č. 4/2013 o určení školského obvodu
1. 5. 2013 - doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
16. 4. 2013 - VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie