Vyššie

Uznesenia, nariadenia

15. 12. 2012 - VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
15. 12. 2012 - VZN č. 2/2012, dodatok 1 - o stanovení ceny za dodávku pitnej vody a vodného na území obce Hýľov
1. 11. 2012 - VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
15. 2. 2011 - Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Hýľov
29. 1. 2011 - uznesenie OZ č. 4/2011: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Hýľove
7. 7. 2010 - VZN 2/2010 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
1. 1. 2009 - VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
4. 11. 2008 - VZN o hlasovaní obyvateľov obce, o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce
Jún 2008 - Zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
12. 1. 2007 - uznesenie OZ: Štatút obecnej knižnice v Hýľove
4. 5. 2006 - uznesenie OZ č. 6/2006: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
16. 5. 2005 - uznesenie OZ č. 3/2005: Štatút obce Hýľov
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie