2020-11-20-pramen-zivota-I-23

Oznamy

 

1. V sobotu pred Prvou adventnou nedeľou (28.11.) a na Prvú adventnú nedeľu (29.11.) si na sv. omšu doneste adventné vence, ktoré Vám požehnám.


2. V nedeľu 29.11. bude pravidelná mesačná zbierka na kostolné potreby. Srdečne Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.


3. V prvopiatkovom týždni v Hýľove pred sv. Barborou bude sv. spoveď:

          Hýľov – pondelok a v stredu od 17.00 hod.
          Bukovec - utorok a vo štvrtok od 16.30 hod.


4. Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 3.12. od 9.00 hod. v Bukovci a od 10.00 hod. v Hýľove

 

5. Keďže je zákaz zhromažďovania, tak odpustová slávnosť sv. Barbory v Hýľove v tomto roku nebude. Bude iba sv. omša v deň slávnosti v piatok 4.12. o 18.00 hod.

 

Inštrukcie ohľadom bohoslužieb:


Od 16.11. sú kostoly otvorené za týchto podmienok:

kapacita kostola má byť využitá najviac na 50%

sedenie v laviciach je šachovnicové

medzi sediacimi musia byť medzery

státie v kostole nie je dovolené

naďalej je potrebné mať rúška a používať dezinfekciu rúk.

 

Ak má niekto respiračné problémy alebo akékoľvek príznaky choroby, na bohoslužbe by sa nemal zúčastniť. Zároveň sa nesmú zúčastniť sv. omše tí, ktorí majú nariadenú karanténu alebo sú pozitívni na Covid 19.

 

Stále platí všeobecný dišpenz od nedeľnej sv. omše. Aby sme splnili tieto nariadenia, sv. omše budú v Hýľove, aj v Bukovci takto: v sobotu večer bude sv. omša a v nedeľu budú dve sv. omše podľa rozpisu, ktorý nájdete v tomto časopise.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 23:

Liturgický prehľad Hýľov od 23.11. - 29.11.2020

23.11. (po)

Féria

18.00

+ Jozef, Mária, Imrich, Pavol Bernátoví

 

25.11. (st)

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a

mučenice

 

18.00

 

+ Bartolomej Török

26.11. (št)

Féria

18.00

+ Štefan Kolesár

28.11. (so)

Féria

17.00

Na úmysel darcu

 

29.11. (ne)

 

Prvá adventná nedeľa

7.30

Za veriacich

10.00

Na úmysel darcu

Liturgický prehľad Hýľov od 30.11. – 6.12.2020

30.11. (po)

Sv. Ondreja, apoštola

18.00

+ Ondrej, Veronika

2.12. (st)

Féria

18.00

ZBP pre rodinu Findorákovú (č.30)

4.12. (pia)

Sv. Barbory, panny a mučenice

18.00

Za zosnulých a žijúcich členov ružencového bratstva

5.12. (so)

Féria

18.00

+ Ondrej a Vincent Findorák

6.12. (ne)

 Druhá adventná nedeľa

8.30

Na úmysel darcu

11.00

Za veriacich

Nedeľa 29.11.

Lektori: Katka Pancáková, Lenka Kozelová

Obetné dary: Jaroslava Šavlíková, Martina Jurková

Upratovanie (28.11.): Lenka a Andrea Findorákové, Anna Bernátová

 

Nedeľa 6.12.

Lektori: Veronika Rusnáková, Romana Harmanová

Obetné dary: rod. Gabriela Petríka

Upratovanie (5.12.): Valika Pancáková, Soňa Vrancová, Oľga Malovcová


Uverejňujeme úmysly svätých omší, na ktorých sa môžu zúčastniť členovia tých rodín (v počte 4), za ktorých je obetovaná sv. omša.

 

Sväté omše v Hýľove
od 9. 11. 2020 do 22. 11. 2020

Pondelok

9. 11. 2020 - 18. 00 hod.

+ Katarína, Štefan Šavlíkoví

Streda

11. 11. 2020 - 18. 00 hod.

+ Martin, Johana Jurkoví

Štvrtok

12. 11. 2020 - 18. 00 hod.

ZBP pre rod. Gabriela Petríka

Pondelok

16. 11. 2020 - 18. 00 hod. + Alžbeta, Imrich Petrášoví

Streda

18. 11. 2020 - 18. 00 hod. + Pavol, Rozália, Ján, Katarína

Štvrtok

19. 11. 2020 - 18. 00 hod.

+ Valéria Jurková

Sobota

21. 11. 2020 - 18. 00 hod.

+ Martin, Margita Šavlíkoví

 

Duchovný otec oznamuje veriacim, že v pondelok (9.11.), v stredu (11.11.) a vo štvrtok (12.11.) bude od 17.00 hod. spovedať a každých 15 minút bude podávať sv. prijímanie, aby veriaci mohli získať odpustky za zomrelých.
Každý deň od 9. 00 hod. do 16. 00 hod. bude otvorený kostol pre súkromnú modlitbu.

Oznamy

 

Opäť je možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.


Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).


Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.


Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet  prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.


V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy:
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk.


Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2 m rozostupy v exteriéri).

 

Začíname osemtýždňový pôst za Slovensko

 

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko.
„Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.

 

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

 

Modlitba za Slovensko

 

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.


Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Liturgický prehľad Hýľov od 26.10. - 1.11.2020

26.10. (po)

Féria

+ Bartolomej, Božena
Törökoví

28.10. (st)

Sv. Šimona a Júdu,

apoštolov

+ Ján, Mária Jurkoví

29.10. (št)

Féria

+ Štefan Kolesár

31.10. (so)

Féria + Juraj Oravec

1.11. (ne)

Všetkých svätých Za ZBP pre rodinu Petra Harmana

Liturgický prehľad Hýľov od 2.11. – 8.11.2020

2.11. (po)

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Za zosnulých

4.11. (st)

Sv. Karola Boromejského, biskupa

+ Jozef, Mária, Petra, Cecília

5.11. (št)

Féria

+ Alžbeta, Štefan Haluškoví

 

Sv. omše budú odslúžené súkromne.


2020-10-12-pramen-zivota-I-22

Oznamy

 

1. Na budúcu nedeľu (18. 10.) bude misijná nedeľa. Pápež František na tohtoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z Knihy proroka Izaiáša: Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Všetci sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na Misijnú nedeľu.


2. Na Misijnú nedeľu po sv. omšiach bude celosvetová zbierka Na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.


3. Modlitbové stretnutie seniorov organizuje v nedeľu 18. 10. púť spojenú s prehliadkou baziliky v Ľutine. Odchod je o 14.45 hod. od kostola v Hýľove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatka (16.10.) v sakristii kostola. Počet pútnikov je obmedzený.


4. V nedeľu 25.10. bude pravidelná mesačná zbierka na kostolné potreby. Srdečne Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

5. V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 03. 00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 22:

Drahí bratia a sestry,


vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


Obrady krstu, pohrebu a sobáša sú dovolené.


Prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudia po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.


Na bohoslužby sa vzťahujú nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vstupe do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
- odporúča sa sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti) alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

 

Aby sme splnili predpis 50 osôb na sv. omši, tak Vás prosím o disciplínu, zodpovednosť a rešpektovanie pokynov.
Sv. omše v našej farnosti v priebehu týždňa budú o 18.00 hod.
Nedeľné sv. omše budú takto:

 

Hýľov

sobota

3.10.

18.00 hod

nedeľa

4.10.

8.30 hod a 11.00 hod.

Bukovec

sobota

3.10.

17.00 hod.

nedeľa

4.10.

7. 30 hod. a 10.00 hod.

Hýľov

sobota

10.10.

17.00 hod.

nedeľa

11.10.

7.30 hod. a 10.00 hod.

Bukovec

sobota

10.10.

18.00 hod.

nedeľa

11.10.

8.30 hod. a 11.00 hod.

2020-09-28-pramen-zivota-I-21

Vyhľadávanie