2021-01-04-pramen-zivota-II-01

Oznamy

 

1. Na sviatok Zjavenia Pána, vodu požehnáme takto:
Veriaci si z domu donesú vo fľaši, alebo inej nádobe vodu, v ktorej už bude trošku soli. V rámci sv. omše kňaz požehná vodu, ktorú si doniesli veriaci a potom udelí spoločné požehnanie pre domy a byty farnosti.


2. Počas týchto Vianoc nie je možné zo strany kňaza navštevovať príbytky veriacich a požehnávať ich. Odporúčame veriacim, aby si svoje domovy a príbytky požehnali sami a pokropili ich svätenou vodou.

 

3. Nakoľko koledníci Dobrej noviny nemohli v tomto roku prísť k Vám domov a priniesť dobrú novinu, môžete projekt Dobrej noviny podporiť tak, že do pokladničky, ktorá je vzadu na stolíku v kostole a je označená logom Dobrej noviny, vhodíte peniažky, ktoré budú zaslané na účet, z ktorého sa financujú projekty Dobrej noviny.

 

4. V nedeľu 17.1. je diecézna zbierka na pastoráciu mládeže.

 

5. Oznam pre snúbencov:
Ak chcete v tomto, alebo v budúcom roku uzavrieť sviatosť manželstva, tak sa do konca januára prihláste na predmanželskú náuku u pána farára. Predmanželská náuka bude vo februári počas troch po sebe nasledujúcich sobôt na farskom úrade v Hýľove. Termín náuky Vám včas oznámime.

 

6. Oznam pre rozvedených manželov:
Ak ste uzavreli sviatosť manželstva a ste rozvedení a chcete riešiť Vaše manželstvo, prípadne pristupovať k sviatostiam, obráťte sa prosím na pána farára. Možno nájdeme nejaké spoločné riešenie vašej životnej situácie. Kontakt nájdete dole pod čiarou.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 1:

SVÄTÉ OMŠE SÚ AŽ DO ODVOLANIA ZRUŠENÉ.

2020-12-20-pramen-zivota-I-25

Oznamy

 

1. Počas Štedrého dňa, si budete môcť z kostola doniesť Betlehemské svetlo.


2. Na Štedrý deň o 18.00 hod. spolu vo farnosti začneme štedrovečernú večeru. Modlitbu nájdete na stránke obce.

 

3. V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny 27.12. bude obnova manželských sľubov. Prosíme manželov, aby si počas sv. omše sadli v kostole vedľa seba.

 

4. V posledný deň roka bude po sv. omši ďakovná pobožnosť. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože, chválime, získa za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

5. Kto sa pri verejnej pobožnosti 1.1. zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Inštrukcie ohľadom bohoslužieb

Verejné bohoslužby od 19.12. do 10.1. budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné.
Okrem toho, zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
Krsty, pohreby a sobáše sú dovolené.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 25:

Liturgický prehľad Hýľov od 21.12. - 27.12.2020

21.12. (po)

Féria

18.00

ZBP pre rod. Kočíkovú

23.12. (st)

Féria

18.00

Na úmysel J. Kočíkovej

24.12. (št)

Vigília Narodenia Pána

16.00

Na úmysel

24.00

Na úmysel

25.12. (pia)

Slávnosť Narodenia Pána

8.30

Na úmysel

10.00

Za veriacich

26.12. (so)

Sv. Štefana, prvého mučeníka

8.30

+ Štefan, Jozef Kolesár

11.00

Na úmysel

27.12. (ne)

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

7.30

Za veriacich

10.00

Na úmysel

Liturgický prehľad Hýľov od 28.12. – 3.1.2021

28.12. (po)

Sv. Neviniatok, mučeníkov

18.00

+ Bartolomej Török

30.12. (st)

Oktáva Narodenia Pána

15.30

+ Jozef, Alžbeta, Ladislav Bernátoví

31.12. (št)

Sv. Silvestra, pápeža

18.00

Na úmysel

1.1. (pia)

Panny Márie Bohorodičky

9.00

Za ružencové bratstvo

14.00

Na úmysel

2.1. (so)

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

17.00

Poďakovanie za udelené

dary pre rodiny Petrášovú a Benešovú

3.1. (ne)

Druhá nedeľa po narodení Pána

8.30

Za veriacich

11.00

Na úmysel

 

Lektori: 24.12. (24.00) rod Hájeková, 25.12. (10.00) rod. Slavošová, 26.12. (8.30) rod. Kolesárová, 27.12. (10.00) Emília Bernátová, Tatiana Chovanová

 

Obetné dary: 24.12. (24.00) Helena Oršíková, Mária Jurková, 25.12. (10.00) Emília a Anka Pancákové, 26.12. (8.30) rod. Kolesárová, 27.12. (10.00) Mária a Simona Kováčové

 

Upratovanie (22.12.): Marta Harmanová, Mária Rusnáková, Dana Urbanová

 

Lektori: 1.1. (9.00) V. Pancáková, F. Kováčová, 3.1. (8.30) rod. Petrášová

 

Obetné dary: 1.1. (9.00) Peter a Milena Harmanoví, 3.1. (8.30) rod. Gabriela Petríka

 

Upratovanie (2.1.): Margita Vilagiová, Ľubica Petríková, Ľubica Petríková

 

2020-12-07-pramen-zivota-I-24

Oznamy

 

1. Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.


2. V utorok (8.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.

 

3. V nedeľu 13.12. je zbierka na rádio Lumen a televíziu Lux.

 

4. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý nech sa zapíšu tie deti, ktoré sa chcú v tomto roku zapojiť do projektu - Dobrá novina.

 

Predvianočné spovedanie

Spovedanie pred Vianocami bude iné ako po minulé roky. Pri spovedaní môže byť iba jedna osoba na 15 m2 v kostole a nemali by stáť rady pred kostolom. Nemôžeme plánovať spoločné spovedanie viacerých spovedníkov.

Preto sv. spoveď v našej farnosti bude takto:

  • od pondelka 14.12. budem hodinu pred každou sv. omšou v spovednici,
  • v nedeľu 20.12. od 15.00 hod. do 17.00 hod. budeme dvaja kňazi spovedať v Bukovci,
  • v pondelok 21.12. od 16.30 do sv. omše a po sv. omši do 20:00 hod. budeme dvaja kňazi spovedať v Hýľove,
  • aj v priebehu týždňa, po štvrtej adventnej nedeli (20.12.), až do štedrého dňa, môžete prísť na sv. spoveď hodinu pred každou sv. omšou,
  • ak máte niekoho, kto sa vráti domov tesne pred Vianocami, nech spokojne zazvoní na fare a rád mu poslúžim sviatosťou zmierenia.

 

Chcem Vás poprosiť, aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu a nespoliehali sa, že sa vyspovedáte v meste, lebo sa Vám to nemusí podariť.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 24:

2020-11-20-pramen-zivota-I-23

Začíname osemtýždňový pôst za Slovensko

 

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko.
„Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.

 

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

 

Modlitba za Slovensko

 

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.


Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Sv. omše budú odslúžené súkromne.

Vyhľadávanie