2021-10-25-pramen-zivota-II-15

Oznamy

1. Sv. spoveď pred „Dušičkami“ a pred prvým piatkom, bude v tomto týždni:
     v Hýľove v pondelok, v stredu a vo štvrtok od 17.00 hod.
     v Bukovci v utorok a v piatok od 16.30 hod.


2. V sobotu (30.10.) na nedeľu (31.10) sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.


3. V pondelok 1.11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V tento deň bude pobožnosť na cintoríne. V Hýľove o 14.00 hod. a v Bukovci o 15.00 hod.

 

4. a) Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
b) Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedná svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

5. Prosím rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku chcú ísť k prvej sv. spovedi a prvému sv. prijímaniu, nech prídu svoje dieťa nahlásiť do kostola a to v Bukovci v utorok 2.11. a v Hýľove v stredu 3.11. po sv. omši o 18.30 hod.


6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

7. Obec Hýľov oznamuje svojím občanom, že z dôvodu plánovanej zmeny legislatívy v odpadovom hospodárstve Obec Hýľov v súčinnosti so spoločnosťou KOSIT plánuje začipovanie zberných nádob pri najbližších vývozoch komunálneho odpadu. Rok 2022 bude skúšobným rokom pre váženie odpadu na základe tohto začipovania. V prípade nejasnosti kontaktujte obecný úrad.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 15:

Vyhľadávanie