2021-09-27-pramen-zivota-II 13

Oznamy

1. V mesiaci október sa budeme modliť sv. ruženec v kostole o 17.30 hod. a o 18.00 hod. začne sv. omša. Povzbudzujem k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách.


2. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
   1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
   2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
   3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.


3. Prvopiatková sv. spoveď bude takto:
   Hýľov: pondelok a v stredu od 17.30 v piatok od 16.30.
   Bukovec – utorok a vo štvrtok od 17.30.
   Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 30.9. od 9.00 hod.


4. Dospelí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a tiež študenti prvého, druhého a ostatných ročníkov strednej školy, sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Pre dospelých bude možnosť individuálnej prípravy. Pre študentov bude príprava spoločná podľa ich možnosti po vzájomnom dohovore. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola po každej sv. omši do 10.10.2021.

 

5. Keďže sa zhoršuje pandémická situácia, preto vás prosíme o zachovanie všetkých hygienických opatrení. V kostole zachovajte dostatočné rozostupy. V nedeľu pridáme jednu sv. omšu, aby sme zachovali predpísaný počet účastníkov.

 

6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol: Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. II, č. 13:

2021-09-09-pramen-zivota-II-12

2021-08-30-pramen-zivota-II-11

2021-08-16-pramen-zivota-II-10

2021-07-19-pramen-zivota-II-8

 

Vyhľadávanie