Obec Hýľov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o pozemok, na ktorom je postavený kostol sv. Barbory. Celé znenie zámeru je v tomto dokumente.

Vyhľadávanie