Obec Hýľov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, úpravou hraníc pozemkov registra C KN medzi parcelami č. 391/1 vo vlastníctve Obce Hýľov a 391/3 vo vlastníctve Ing. Andreja Ňarjáša, Hýľov 104 podľa vypracovaného geometrického plánu.

Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa posunú parcely tak, aby tvorili kompaktný celok oboch zmluvných strán.

Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu vo výmere zamieňaných parciel.

V Hýľove dňa 30.11.2016

Stanislav Bernát
starosta obce

Vyhľadávanie