V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľmi sú Mária Krupová, Hýľov č. 77 a Ing. Rudolf Malovec, Budovateľská 432, Sp. Teplica.

Celé znenie je v tomto dokumente:

Vyhľadávanie