Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 8. apríla 2021 o 16.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie VZN 1/2020 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Hýľov
 5. Rôzne
 6. Záver

Poznámka: zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov bude verejné, ale z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v prípade väčšieho záujmu o účasť na zasadnutí bude počet zúčastnených hostí korigovaný. Účasť bude podmienená prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom typu FFP2 alebo KN95 a preukázaním sa negatívnym antigénovým testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní (alebo potvrdením o vakcinácii druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 starším ako 14 dní, resp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace).

 

V Hýľove, 31. 3. 2021

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 11. februára 2021 o 11.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácie
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2021
 7. Prejednanie memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice
 8. Schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hýľov č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov
 9. Rôzne
 10. Záver

 

V Hýľove, 7. 2. 2021

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 25. novembra 2020 o 18:30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácie
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
 7. Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
 8. Schválenie VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
 9. Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Hýľov
 10. Rôzne
 11. Záver
 

V Hýľove, 19. 11. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 13. októbra 2020 o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácie
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. MAS RUDOHORIE – mimoriadny členský príspevok
 7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie
 8. Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev eurofondov
 9. Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov
 10. Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 6. 10. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 28. júla 2020 o 18:30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 8. Čerpanie, úprava rozpočtu za rok 2020
 9. Prenájom obecného majetku
 10. Rôzne
 11. Záver
 

V Hýľove, 21. 7. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 16. júna 2020 o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov 2020-2025
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 9. Schválenie vecného bremena
 10. Prejednanie žiadostí o odkúpenie obecného pozemku
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 8. 6. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 30. januára 2020 o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2020
 8. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
 9. Rôzne
 10. Záver
 

V Hýľove, 24. 1. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 28. decembra 2019 o 8.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Projekty
 5. Prerokovanie VZN o verejnom vodovode
 6. Záver
 

V Hýľove, 20. 12. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 19. novembra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov
 7. Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z.
 8. Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
 9. Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad
 10. Rôzne
 11. Záver
 

V Hýľove, 11. 11. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie výšky príspevku na činnosť CVČ
 8. Schválenie vecného bremena
 9. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľnosti "starý cintorín"
 10. Úprava rozpočtu, prerokovanie prípravy rozpočtu na rok 2020
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 21. 10. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie