Verejné oznámenie

 

Návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré bude dňa
29. 12. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ

  1. Úvod
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Informácie
  4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
  5. Návrh VZN o verejných priestranstvách
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

V Hýľove 21. 12. 2018

Bc. Júlia Kočíková

starosta obce

Vyhľadávanie