Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 7. februára 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
  5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
  6. Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
  7. Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
  8. Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
  9. Rôzne
  10. Záver

 

V Hýľove, 3. 2. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie