Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 26. marca 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi
 8. Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske účely
 9. Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného rezervoára, návrh ďalších riešení
 10. Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd
 11. Rôzne
 12. Záver

 

V Hýľove, 21. 3. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie