Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 15. apríla 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie zámeru uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov
 8. Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu
 9. Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola)
 10. Rôzne
 11. Záver

 

V Hýľove, 8. 4. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie