Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 6. Informácie
 7. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu
 10. Rôzne
 11. Záver
 

 

V Hýľove, 13. 5. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce