Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
  5. Informácie
  6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
  7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
  8. Rôzne
  9. Záver
 

Pozn.:

Všetky informácie týkajúce sa záverečného účtu obce za rok 2018 sú dostupné na: http://www.obechylov.sk/index.php/home/uradna-tabula/139-zverejnujeme-zaverecny-ucet-obce-k-31-12-2018

 

V Hýľove, 10. 6. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie