Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 2. októbra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce
 8. Požiarny poriadok obce
 9. Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína
 10. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 24. 9. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie