Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 19. novembra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov
 7. Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z.
 8. Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
 9. Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad
 10. Rôzne
 11. Záver
 

V Hýľove, 11. 11. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie