Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 30. januára 2020 o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
  5. Informácie
  6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
  7. Schválenie rozpočtu na rok 2020
  8. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
  9. Rôzne
  10. Záver
 

V Hýľove, 24. 1. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie