Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 16. júna 2020 o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov 2020-2025
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 9. Schválenie vecného bremena
 10. Prejednanie žiadostí o odkúpenie obecného pozemku
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 8. 6. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce