Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 13. októbra 2020 o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácie
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. MAS RUDOHORIE – mimoriadny členský príspevok
 7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie
 8. Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev eurofondov
 9. Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov
 10. Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 6. 10. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie