Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 25. novembra 2020 o 18:30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácie
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
 7. Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
 8. Schválenie VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
 9. Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Hýľov
 10. Rôzne
 11. Záver
 

V Hýľove, 19. 11. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie