Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 11. februára 2021 o 11.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Informácie
  5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2021
  7. Prejednanie memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice
  8. Schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hýľov č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov
  9. Rôzne
  10. Záver

 

V Hýľove, 7. 2. 2021

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce