Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 20. apríla 2021 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Informácie
  5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
  6. Prekvalifikovanie druhu pozemku - parcela č.845/2 LV - 383
  7. Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku
  8. Prejednanie návrhu zmluvy o nájme priestorov športoviska
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Poznámka: zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov bude verejné, ale z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v prípade väčšieho záujmu o účasť na zasadnutí bude počet zúčastnených hostí korigovaný. Účasť bude podmienená prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom typu FFP2 alebo KN95 a preukázaním sa negatívnym antigénovým testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní (alebo potvrdením o vakcinácii druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 starším ako 14 dní, resp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace).

 

 

V Hýľove, 15. 4. 2021

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie