Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 19. júna 2021 o 09.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Informácie
  5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
  6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
  7. Prejednanie stratégie pri rekonštrukcii vodovodu
  8. Rôzne
  9. Záver

 

V Hýľove, 15. 6. 2021

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie