Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 26. júla 2021 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácie
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Prejednanie žiadosti o realizácii prístupovej komunikácie
7. Schválenie zámeru zámeny pozemkov
8. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku hodného osobitého zreteľa
9. Prenájom športoviska – šatne
10.Rôzne
11.Záver

 

V Hýľove, 21.7.2021

Bc. Júlia Kočíková
starostka obce

Vyhľadávanie