Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 26. októbra 2021 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácie
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
7. Schválenie vecného bremena majetku obce Hýľov ako prípad osobitného zreteľa – intenzifikácia ČOV
8. Predbežný súhlas k územnému konaniu - optika
9. Schválenie vecného bremena
10. Odpredanie obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Schválenie preklenovacieho úveru - rekonštrukcia Kultúrneho domu Hýľov
12. Prejednanie žiadosti o otvorenie územného plánu obce Hýľov - Zmeny a doplnky č. 3
13. Schválenie VZN č. 01/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec Hýľov
14. Envirofond – podanie žiadostí prívodová rada a kompostery.
15. Lesy
16. Rôzne
17. Záver

 

V Hýľove, 19.10.2021

Bc. Júlia Kočíková
starostka obce