Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 29. decembra 2021 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácie
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
7. Schválenie nízkouhlikovej stratégie – 2030
8. Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov."
9. Prejednanie žiadosti "Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa"
10. Rôzne
11. Záver

 

V Hýľove, 22.12.2021

 

Bc. Júlia Kočíková
starostka obce

 

Vyhľadávanie