Verejné oznámenie

 

Návrh programu
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré bude dňa
6. 12. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta)
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda MVK)
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov
 6. Vstúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu zastupiteľstva
 8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 9. Voľba návrhovej komisie
 10. Návrh na zriadenie komisií
 11. Schválenie platu starostu
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

V Hýľove,  23. 11. 2018

Stanislav Bernát, starosta obce