Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 30. januára 2020 o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2020
 8. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
 9. Rôzne
 10. Záver
 

V Hýľove, 24. 1. 2020

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 28. decembra 2019 o 8.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Projekty
 5. Prerokovanie VZN o verejnom vodovode
 6. Záver
 

V Hýľove, 20. 12. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 19. novembra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov
 7. Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z.
 8. Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
 9. Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad
 10. Rôzne
 11. Záver
 

V Hýľove, 11. 11. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie výšky príspevku na činnosť CVČ
 8. Schválenie vecného bremena
 9. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľnosti "starý cintorín"
 10. Úprava rozpočtu, prerokovanie prípravy rozpočtu na rok 2020
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 21. 10. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 2. októbra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce
 8. Požiarny poriadok obce
 9. Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína
 10. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 24. 9. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 30. júla 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
 8. Rôzne
 9. Záver
 

V Hýľove, 25. 7. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 16. júla 2019 o 19.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Čerpanie financií z akčného programu MAS
 5. Záver

 

V Hýľove, 12. 7. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
 8. Rôzne
 9. Záver
 

Pozn.:

Všetky informácie týkajúce sa záverečného účtu obce za rok 2018 sú dostupné na: http://www.obechylov.sk/index.php/home/uradna-tabula/139-zverejnujeme-zaverecny-ucet-obce-k-31-12-2018

 

V Hýľove, 10. 6. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 6. Informácie
 7. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu
 10. Rôzne
 11. Záver
 

 

V Hýľove, 13. 5. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 15. apríla 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie zámeru uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov
 8. Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu
 9. Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola)
 10. Rôzne
 11. Záver

 

V Hýľove, 8. 4. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Vyhľadávanie