Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie výšky príspevku na činnosť CVČ
 8. Schválenie vecného bremena
 9. Prejednanie žiadostí o prenájom nehnuteľnosti "starý cintorín"
 10. Úprava rozpočtu, prerokovanie prípravy rozpočtu na rok 2020
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 21. 10. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 2. októbra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce
 8. Požiarny poriadok obce
 9. Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína
 10. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
 11. Rôzne
 12. Záver
 

V Hýľove, 24. 9. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 30. júla 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
 8. Rôzne
 9. Záver
 

V Hýľove, 25. 7. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 16. júla 2019 o 19.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Čerpanie financií z akčného programu MAS
 5. Záver

 

V Hýľove, 12. 7. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
 8. Rôzne
 9. Záver
 

Pozn.:

Všetky informácie týkajúce sa záverečného účtu obce za rok 2018 sú dostupné na: http://www.obechylov.sk/index.php/home/uradna-tabula/139-zverejnujeme-zaverecny-ucet-obce-k-31-12-2018

 

V Hýľove, 10. 6. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 6. Informácie
 7. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu
 10. Rôzne
 11. Záver
 

 

V Hýľove, 13. 5. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 15. apríla 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie zámeru uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov
 8. Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu
 9. Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola)
 10. Rôzne
 11. Záver

 

V Hýľove, 8. 4. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 26. marca 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi
 8. Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske účely
 9. Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného rezervoára, návrh ďalších riešení
 10. Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd
 11. Rôzne
 12. Záver

 

V Hýľove, 21. 3. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 7. februára 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
 7. Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
 8. Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
 9. Rôzne
 10. Záver

 

V Hýľove, 3. 2. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Verejné oznámenie

 

Návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré bude dňa
29. 12. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ

 1. Úvod
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácie
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
 5. Návrh VZN o verejných priestranstvách
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver

V Hýľove 21. 12. 2018

Bc. Júlia Kočíková

starosta obce

Vyhľadávanie