Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 26. marca 2019 o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Informácie
 6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi
 8. Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske účely
 9. Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného rezervoára, návrh ďalších riešení
 10. Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd
 11. Rôzne
 12. Záver

 

V Hýľove, 21. 3. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

 

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré sa bude konať dňa 7. februára 2019 o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
 7. Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
 8. Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
 9. Rôzne
 10. Záver

 

V Hýľove, 3. 2. 2019

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce

Verejné oznámenie

 

Návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré bude dňa
29. 12. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ

 1. Úvod
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácie
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
 5. Návrh VZN o verejných priestranstvách
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver

V Hýľove 21. 12. 2018

Bc. Júlia Kočíková

starosta obce

Verejné oznámenie

 

Návrh programu
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove, ktoré bude dňa
6. 12. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta)
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda MVK)
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov
 6. Vstúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu zastupiteľstva
 8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 9. Voľba návrhovej komisie
 10. Návrh na zriadenie komisií
 11. Schválenie platu starostu
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

V Hýľove,  23. 11. 2018

Stanislav Bernát, starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 21. 9. 2018 o 18:30 v zasadačke obecného úradu:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 22. 6. 2018 o 19:00 v zasadačke obecného úradu:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 18. 5. 2018 o 19:30 v zasadačke obecného úradu:


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 17. 3. 2018 o 18:30 v zasadačke obecného úradu:


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 9. 2. 2018 o 17:30 v zasadačke obecného úradu:

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 24. 11. 2017 o 17:15 v zasadačke obecného úradu:

 

Vyhľadávanie