Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

v zmysle § 7 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ v obci Hýľov“

Viac informácií:

Vyhľadávanie