village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív

Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov

Starostka obce Hýľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hýľove sa bude konať dňa 29. decembra 2021 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hýľove.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Informácie

5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

7. Schválenie nízkouhlikovej stratégie – 2030

8. Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov."

9. Prejednanie žiadosti "Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa"

10. Rôzne

11. Záver

 

V Hýľove, 22.12.2021

Bc. Júlia Kočíková

starostka obce