village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
3.2.2023
R O Z H O D N U T I E - Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2023
Dátum zvesenia 18.2.2023
Názov R O Z H O D N U T I E - Verejná vyhláška
31.1.2023
Návrh rozpočtu 2023 -2025
15.12.2022
Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a nariadenie ústneho konania - Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a nariadenie ústneho konania - Verejná vyhláška
8.11.2022
Prerokovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu- Návrh obce Hýľov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2022
Dátum zvesenia 9.12.2022
Názov Prerokovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu- Návrh obce Hýľov
Popis OZNAM Obec Hýľov ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Hýľov oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2)a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa prerokovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu- Návrh obce Hýľov uskutoční v čase od 08.11.2022 do 09.12.2022 Návrh zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce je uložený na obecnom úrade. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený od 08.11.2022 na internetovej stránke obce www.obechylov a stránke http://www.ZaDHylov.UzemnyPlan.sk Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje pripomienky a stanoviská. Prípadné pripomienky je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 09.12.2022 na obecný úrad v Hýľove.
31.10.2022
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.10.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
7.7.2022
Záverečný účet Obce Hýľov za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.7.2022
Názov Záverečný účet Obce Hýľov za rok 2021
1.6.2022
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2022
Dátum zvesenia 16.6.2022
Názov Verejná vyhláška
Popis Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051.
1.6.2022
Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2022
Dátum zvesenia 16.6.2022
Názov Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie
18.5.2022
Oprava rozhodnutia 25/2022 - Hý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2022
Dátum zvesenia 2.6.2022
Názov Oprava rozhodnutia 25/2022 - Hý
18.5.2022
Oprava rozhodnutia 24/2022 - Hý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2022
Dátum zvesenia 2.6.2022
Názov Oprava rozhodnutia 24/2022 - Hý
26.4.2022
Komunitný plán 2022 - 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2022
Dátum zvesenia 11.5.2022
Názov Komunitný plán 2022 - 2030
22.3.2022
OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2022
Dátum zvesenia 22.4.2022
Názov OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK
Popis OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území obce Hýľov, okres Košice - okolie: že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: október 2021 – február 2022 predlžujeme do 31. decembra 2022. Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť DELTA TELEKOM SERVIS, s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice - mestská časť Barca. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 042 91 Košice V Košiciach dňa 22.03.2022
16.3.2022
Hýľov - ČOV - Intenzifikácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Hýľov - ČOV - Intenzifikácia
8.3.2022
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (č. 24/2022-Hý)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2022
Dátum zvesenia 23.3.2022
Názov rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (č. 24/2022-Hý)
8.3.2022
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (č. 25/2022-Hý)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2022
Dátum zvesenia 23.3.2022
Názov rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (č. 25/2022-Hý)
5.3.2022
OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.3.2022
Dátum zvesenia 20.3.2022
Názov OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“
23.2.2022
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2022
Dátum zvesenia 17.3.2022
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
9.2.2022
Rozpočet obce Hýľov na roky 2022-2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.2.2022
Názov Rozpočet obce Hýľov na roky 2022-2024
7.2.2022
územné konanie o umiestnení stavby „Hýľov – ČOV – intenzifikácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.2.2022
Dátum zvesenia 22.2.2022
Názov územné konanie o umiestnení stavby „Hýľov – ČOV – intenzifikácia
28.1.2022
oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby„ INS_FTTH _KE_CORD_01_ Hýľov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2022
Dátum zvesenia 12.2.2022
Názov oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby„ INS_FTTH _KE_CORD_01_ Hýľov